ΚΑΡΟΛΟΥ 2 - 6

Αθήνα, ΤΚ 10437

+30 210 3248 400

Εξυπηρέτηση πελατών 24/7

info@oteasfalisi.gr

Επικοινωνήστε μαζί μας

Συχνές Ερωτήσεις

Απαντήσεις για τις Παρεχόμενες καλύψεις Oμαδικών Συμβολαίων ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ & τις Διαδικασίες Υποστήριξης – Εξυπηρέτησης των συναδέλφων λόγω του COVID-19. Ακολουθούν οι πιο συχνές ερωτήσεις που μας έχουν απευθυνθεί σχετικά με το τρέχον θέμα του COVID19, σε σχέση με τις παρεχόμενες καλύψεις των ομαδικών μας συμβολαίων και τις διαδικασίες αυτών.

Τα ομαδικά ασφαλιστήρια του Ομίλου μας, δεν εξαιρούν την πανδημία και ως εκ τούτου δεν υπάρχει καμία διαφοροποίηση στις παρεχόμενες καλύψεις για πιθανές απαιτήσεις που μπορεί να οφείλονται σε προσβολή της υγείας μας από το COVID-19Όπως συμβαίνει μέχρι τώρα έτσι και για τον κορωνοϊό COVID-19 ισχύουν οι όροι που διέπουν το κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών και για όσο αυτές διαρκούν, η διαδικασία υποβολής των δικαιολογητικών θα μπορεί να γίνεται κανονικά από τα γραφεία της ΟΤΕ ΑΣΦΑΛΙΣΗ εφόσον το κτίριο που εργάζεστε παραμένει ανοιχτό ή εναλλακτικά θα γίνεται ηλεκτρονικά.  Για την τελευταία περίπτωση αυτό σημαίνει ότι αντί της φυσικής παραλαβής των έγχαρτων δικαιολογητικών προς αποζημίωση από τους συνεργάτες της ΟΤΕ ΑΣΦΑΛΙΣΗ στα σημεία εξυπηρέτησης ή με φυσική αλληλογραφία, αυτά θα αποστέλλονται από εσας ηλεκτρονικά με email , σκαναρισμένα ή φωτογραφημένα,  όπως περιγράφεται παρακάτω ανά Ασφαλιστική Εταιρεία:

Εθνική Ασφαλιστική | Ηλεκτρονική Διαδικασία αποστολής Δικαιολογητικών Αποζημίωσης :

Aίτηση Aποζημίωσης Εθνική Ασφαλιστική

Οι ασφαλισμένοι θα κάνουν αποστολή των εντύπων ηλεκτρονικά (max μέγεθος 10MB)  στο email: zimies.omadika@insurance.nbg.gr Στο θέμα του e-mail θα πρέπει να αναφέρεται ο αριθμός συμβολαίου, η επωνυμία εργοδότρια εταιρεία, το  ονοματεπώνυμο του ασφαλισμένου και το είδος της αποζημίωσης (π.χ δαπάνες νοσηλείας, ατυχήματος, ανικανότητα, επίδομα μητρότητας κ.α.).

Προσοχή: Τα δικαιολογητικά που αποστέλλονται ηλεκτρονικά θα πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύονται από την Aίτηση Aποζημίωσης , διαφορετικά τα δικαιολογητικά δεν θα εκκαθαρίζονται. Σε κάθε περίπτωση, τα  πρωτότυπα έγγραφα θα πρέπει να τηρούνται από τους ασφαλισμένους, ώστε να αποσταλούν στην Εθνική  Ασφαλιστική όταν είναι εφικτό, μαζί με την εκτυπωμένη και υπογραμένη Αίτηση Αποζημίωσης.

MetLife | Ηλεκτρονική Διαδικασία αποστολής Δικαιολογητικών Αποζημίωσης:

Εντύπο Αποζημίωσης MetLife

  • Για τους ασφαλισμένους που κάνουν ήδη χρήση της πλατφόρμας e-claims δεν υπάρχει κάποια διαφοροποίηση.
  • Όσοι ασφαλισμένοι δεν κάνουν χρήση της πλατφόρμας e-claims, θα αποστέλλουν τα δικαιολογητικά τους στο email: GroupClaimsInfo@metlife.gr  με αναγραφή στο θέμα του email του αριθμού του συμβολαίου τους.
  • Όσοι επιθυμούν, την ενεργοποίηση και χρήση της πλατφόρμας e-claims καθώς και για τυχόν απορίες απ’ αυτής, θα πρέπει να επικοινωνήσουν ηλεκτρονικά στο Help.Desk@metlife.gr
  • Σε κάθε περίπτωση, τα πρωτότυπα δικαιολογητικά θα πρέπει να τηρούνται στο αρχείο σας για αποστολή σε μεταγενέστερο χρόνο, εφόσον ζητηθούν.

Επίσης ισχύουν οι παρακάτω προϋποθέσεις :

  • Όσοι από τους ασφαλισμένους υπαλλήλους ή τα καλυπτόμενα μέλη αυτών (άνω των 15 ετών), έχουν τη δυνατότητα συμπλήρωσης, εκτύπωσης, υπογραφής και ηλεκτρονικής αποστολής του συμπληρωμένου Εντύπου Αποζημίωσης MetLife θα μπορούν να στέλνουν το έντυπο μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ώστε να προχωρήσει η διεκπεραίωση του αιτήματος.
  • Όσα από τα καλυπτόμενα μέλη (άνω των 15 ετών) των ασφαλισμένων υπαλλήλων δεν έχουν τη δυνατότητα ηλεκτρονικής αποστολής του υπογεγραμμένου Εντύπου Αποζημίωσης MetLife, το έντυπο θα συμπληρώνεται ηλεκτρονικά και μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, θα υποβάλλονται από το email του ασφαλισμένου υπαλλήλου, δίνοντας παράλληλα τη σχετική συγκατάθεση του ασθενούς (ισχύει στην περίπτωση που πρόκειται για καλυπτόμενο μέλος άνω των 15 ετών), μέσω του παρακάτω συνοδευτικού κειμένου το οποίο δεν μπορεί να τροποποιηθεί : Λεκτικό Συγκατάθεσης MetLife  : «Δια του παρόντος ο/η……………………….., επιβεβαιώνω αφενός μεν   ότι αιτούμαι την υποβολή προς τη MetLife του επισυναπτόμενου εντύπου αποζημίωσης αφετέρου δε την ορθότητα των στοιχείων μου, που αναφέρονται σε αυτό. Σύμφωνα με όσα μου γνωστοποιήθηκαν στο επισυναπτόμενο έντυπο, παρέχω τη συγκατάθεσή μου, ώστε η MetLife Α.Ε.Α.Ζ. να επεξεργαστεί τα Προσωπικά Δεδομένα μου Ειδικών Κατηγοριών, καθώς επίσης και τα Προσωπικά Δεδομένα Ειδικών Κατηγοριών τυχόν καλυπτόμενων τέκνων μου. Υπό την ιδιότητά μου ως κυρίως ασφαλισμένος, δηλώνω υπεύθυνα δια του παρόντος, ότι εφόσον υπάρχουν προστατευόμενα καλυπτόμενα μέλη, τα ενήλικα εξ αυτών, με έχουν εξουσιοδοτήσει να υποβάλλω αιτήματα αποζημίωσης για λογαριασμό τους, καθώς και να συνυποβάλλω το σύνολο των παραστατικών και δικαιολογητικών που υποστηρίζουν το αίτημα αυτό. Αναγνωρίζω δε, ότι τα πρωτότυπα φορολογικά παραστατικά σε έντυπη μορφή (αποδείξεις υπηρεσιών, αγαθών), για τα οποία αιτούμαι αποζημίωσης, ανήκουν στην κυριότητα της MetLife και ότι δε δύναμαι να τα χρησιμοποιήσω για οποιαδήποτε φορολογική ή/ και άλλη νόμιμη χρήση, πέραν του γεγονότος αποζημίωσης, για το οποίο υποβάλλω το αίτημα αποζημίωσης στη MetLife, ενώ παράλληλα αναλαμβάνω την υποχρέωση να τα προσκομίσω, εφόσον ζητηθούν από τη MetLife».

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:  Eφόσον επιθυμείτε έλεγχο των εγγράφων σας για την ορθότητα και πληρότητά τους από την ΟΤΕ ΑΣΦΑΛΙΣΗ, πριν την αποστολή τους στις ασφαλιστικές εταιρείες, παρακαλούμε να τα αποστέλλετε ηλεκτρονικά στα emails των συνεργατών μας με κοινοποίηση στο omadika@oteasfalisi.gr ή απευθείας και μόνο στο omadika@oteasfalisi.gr


Αιτήσεις Μεταβολών (εγγραφή, διαγραφή από το Ομαδικό κ.α.)

Αίτηση Εγγραφής MetLife

Αίτηση Εγγραφής Εθνική Ασφαλιστική

Και τις δύο ασφαλιστικές εταιρείες (Metlife & Εθνική)ως προς τις αιτήσεις μεταβολών (εγγραφή, διαγραφή από το Ομαδικό κ.α.) και τα απαραίτητα δικαιολογητικά αυτών,  θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στα emails των συναδέλφων μας που έχουν οριστεί υπεύθυνοι από το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού.

Διευκρινίζεται ότι η αποστολή των πρωτότυπων αιτήσεων μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη MetLife θα πρέπει να γίνεται απευθείας στα γραφεία της (Γράμμου 72 – Μαρούσι Τ.Κ. 15124 – Τμήμα Ομαδικών Ασφαλίσεων και υπ’ όψη Κας Ελένη Χαϊκάλη) με την ένδειξη «Η παρούσα αίτηση έχει αποσταλεί ηλεκτρονικά στο Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού της εταιρείας μου στις …/…/2020».

Συγκεκριμένα για τη Metlife, διευκρινίζεται ότι η ηλεκτρονική αποστολή της Αίτησης Εγγραφής MetLife και των απαιτούμενων δικαιολογητικών θα πρέπει συνοδεύεται από το κάτωθι κείμενο το οποίο δεν μπορεί να τροποποιηθεί  : Λεκτικό Συγκατάθεσης Ασφαλισμένων Μελών | MetLife: «Δια του παρόντος ο/η……………………….., δηλώνω ότι σύμφωνα με όσα μου γνωστοποιήθηκαν στο επισυναπτόμενο έντυπο παρέχω τη συγκατάθεσή μου, ώστε η MetLife Α.Ε.Α.Ζ. να επεξεργαστεί τα Προσωπικά Δεδομένα μου Ειδικών Κατηγοριών, καθώς επίσης και τα Προσωπικά Δεδομένα Ειδικών Κατηγοριών τυχόν καλυπτόμενων μελών (σύζυγος ή και τέκνα μου), τα οποία με έχουν εξουσιοδοτήσει δια τον σκοπό αυτόν, υπό την ιδιότητά μου ως κυρίως ασφαλισμένος».

Για την Εθνική Ασφαλιστική (βλ. Αίτηση Εγγραφής Εθνική) ακολουθείται η διαδικασία που ισχύει και σήμερα.

Σε κάθε περίπτωση, οι πρωτότυπες αιτήσεις μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να τηρούνται στο αρχείο σας για αποστολή σε μεταγενέστερο χρόνο.

Η εγγραφή στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφισης πραγματοποιείται μέσω των κωδικών TAXINET. Εκεί μπορείτε να επιλέξετε αν η αποστολή της άυλης συνταγογράφησης θα γίνεται με λήψη sms ή email. Στην περίπτωση που έχετε επιλέξει τη λήψη sms τότε κατά την εκτέλεση της συνταγής σας στο φαρμακείο, ο φαρμακοποιός μπορεί να σας τυπώσει το παραπεμπτικό και το έντυπο στα οποία αποτυπώνονται το συνολικό κόστος του φαρμάκου, καθώς και η συμμετοχή σας.

Αν πάλι έχετε επιλέξει τη λήψη email σε αυτή την περίπτωση κρατάτε στο αρχείο σας το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό και το φαρμακείο θα πρέπει να σας τυπώσει μόνο το έντυπο με τα αρχικά ποσά και τη συμμετοχή σας.

Μιλήστε με έναν ασφαλιστή

Εγγραφείτε στο Newsletter μας

Επιλέξτε την ιδιότητά σας ( Ιδιώτης / Επιχείρηση ) και συμπληρώστε το email σας για να λαμβάνετε όλα τα ασφαλιστικά νέα και τις προτάσεις μας.