ΚΑΡΟΛΟΥ 2 - 6

Αθήνα, ΤΚ 10437

+30 210 3248 400

Εξυπηρέτηση πελατών 24/7

info@oteasfalisi.gr

Επικοινωνήστε μαζί μας

Όροι Χρήσης

1. Εισαγωγή

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΟΤΕ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ
ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗΣ»
με το διακριτικό τίτλο «OTE ΑΣΦΑΛΙΣΗ» (ΑΦΜ 094500393, Δ.Ο.Υ.
ΦΑΕ Αθηνών, Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 2753801000, Αριθμό Ειδικού Μητρώου 652 του
Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Καρόλου,
αρ. 2-6, Τ.Κ. 10437 και εφεξής θα αναφέρεται αντίστοιχα ως «ΟΤΕ ΑΣΦΑΛΙΣΗ»
δημιούργησε και διαχειρίζεται τον παρόντα διαδικτυακό τόπο «www.oteasfalisi.gr»
(εφεξής ο «Ιστότοπος») για την προβολή των προϊόντων και υπηρεσιών της και για
την παρουσίαση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της. Η χρήση του Ιστότοπου
διέπεται από τους παρόντες γενικούς όρους, τους οποίους οι χρήστες καλούνται να
διαβάσουν προσεκτικά, καθώς η χρήση του Ιστότοπου συνεπάγεται ανεπιφύλακτη
αποδοχή τους. Η ΟΤΕ ΑΣΦΑΛΙΣΗ δικαιούται να τροποποιεί οποτεδήποτε, χωρίς
προειδοποίηση, τους παρόντες όρους ενημερώνοντας το κείμενο αυτό με κάθε
τροποποίηση ή προσθήκη. Εφόσον η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας του Ιστότοπου
ρυθμίζεται από ξεχωριστούς όρους χρήσης, οι τελευταίοι θεωρούνται ως ένα σύνολο
με τους παρόντες όρους, αλλά υπερισχύουν έναντι αυτών όπου ρυθμίζουν
διαφορετικά αντίστοιχο θέμα.

2. Περιεχόμενο – Ευθύνη

Ο Ιστότοπος παρέχεται «ως έχει», χωρίς τη δυνατότητα τροποποιήσεων ή άλλων
παρεμβάσεων από το χρήστη. Η ΟΤΕ ΑΣΦΑΛΙΣΗ καταβάλλει κάθε εύλογη
προσπάθεια ώστε η περιήγηση στον Ιστότοπο να γίνεται με ασφάλεια για τον χρήστη
της ιστοσελίδας του Ιστότοπου, καθώς και να παρέχονται ακριβείς, πλήρεις, έγκυρες,
αξιόπιστες και επίκαιρες πληροφορίες. Εντούτοις, η ΟΤΕ ΑΣΦΑΛΙΣΗ δεν δεσμεύεται,
ούτε παρέχει εγγύηση, ούτε αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με την
ασφάλεια και το περιεχόμενο του Ιστότοπου. Ως εκ τούτου οι χρήστες αποδέχονται
ότι πρέπει να αξιολογούν το αναρτημένο περιεχόμενο και ότι είναι υπεύθυνοι για
κάθε κίνδυνο που μπορεί να προκαλέσει η χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου,
συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε απόφασής τους να βασιστούν στην ορθότητα,
την πληρότητα, εγκυρότητα ή/και τη χρησιμότητα οποιουδήποτε περιεχομένου του
Ιστότοπου. Ο Ιστότοπος ενδέχεται μεταξύ άλλων, δύναται να παρέχει υπερ-σύνδεσμο
(link) σε ιστοσελίδες τρίτων, οι οποίοι έχουν τον πλήρη έλεγχο για το περιεχόμενο
που αναρτούν σε αυτές και συνεπώς την πλήρη (αστική και ποινική) ευθύνη για την
ασφάλεια των ιστοσελίδων τους, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου
και των υπηρεσιών τους .Τα προϊόντα, οι υπηρεσίες και το περιεχόμενο τρίτων που
τυχόν εμφανίζονται στην σελίδα του Ιστότοπου, αποτελούν πνευματική και
βιομηχανική ιδιοκτησία των τρίτων, οι οποίοι φέρουν την ευθύνη για την
αποκατάσταση κάθε αξίωσης από τυχόν παραβίαση δικαιωμάτων άλλων προσώπων,
όπως ενδεικτικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας κ.ο.κ.,
αποκλειόμενης ρητά κάθε ευθύνης της ΟΤΕ ΑΣΦΑΛΙΣΗ για το περιεχόμενο ή την
ασφάλεια των ιστοσελίδων αυτών. Οι χρήστες αναγνωρίζουν ότι η ΟΤΕ ΑΣΦΑΛΙΣΗ δεν
υποχρεούται, ούτε δύναται να ελέγξει την ασφάλεια και το περιεχόμενο των
ιστοσελίδων και των υπηρεσιών τρίτων, για τις οποίες ενδεχομένως παρέχεται
σύνδεσμος στον Ιστότοπο. Οι χρήστες υποχρεούνται να απευθύνονται απευθείας
στους παρόχους των ιστοσελίδων αυτών για τυχόν ερωτήσεις ή άλλα θέματα που
σχετίζονται με την επίσκεψη ή/και τη χρήση αυτών, ως και να συμμορφώνονται με
τους όρους χρήσης αυτών. Η ΟΤΕ ΑΣΦΑΛΙΣΗ διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρεί
οποτεδήποτε, κατά την κρίση της από τον Ιστότοπο συνδέσμους σε ιστοσελίδες
τρίτων.
Υποχρεώσεις Χρηστών· Εκτός συγκεκριμένων δικαιωμάτων τρίτων (πνευματικά και
άλλα), όλο το περιεχόμενο που κάθε φορά περιέχεται στον Ιστότοπο (ενδεικτικά:
σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, φωτογραφίες, κείμενα, ανακοινώσεις και εν γένει
όλα τα αναρτημένα αρχεία), αποτελεί πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της
ΟΤΕ ΑΣΦΑΛΙΣΗ κατά περίπτωση και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του
ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου. Το περιεχόμενο αυτό δεν δύναται να
αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο εμπορίου, αντιγραφής, τροποποίησης,
αναπαραγωγής, αναμετάδοσης, ή να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε
τρόπο από οποιονδήποτε χρήστη, κατά παράβαση των παρόντων όρων. Οι χρήστες
υποχρεούνται να κάνουν σύννομη και πρόσφορη χρήση του Ιστότοπου,
συμμορφούμενοι στη νομοθεσία που αφορά την μετάδοση δεδομένων από την
Ελλάδα προς Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτες χώρες. Ως εκ τούτου, οι
χρήστες ενδεικτικά και όχι περιοριστικά συμφωνούν ότι δεν θα κάνουν χρήση του
www.oteasfalisi.gr για: 1. Να προξενήσουν βλάβη σε ανήλικο. 2. Να μεταδώσουν ή
να αποκτήσουν πρόσβαση σε περιεχόμενο που: i) παραβιάζει οποιαδήποτε
δικαιώματα τρίτων (πχ πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας), ii) προσβάλλει
την προσωπικότητα τρίτων (πχ συκοφαντικό, ρατσιστικό) iii) έρχεται σε αντίθεση με
το νόμο και τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη, iv) παρενοχλεί με οποιονδήποτε τρόπο
την ιδιωτική ζωή και τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα τρίτων. 3. Να
παραπλανήσουν οποιονδήποτε ως προς την προέλευση του περιεχομένου του
www.oteasfalisi.gr να ζημιώσουν, με οποιονδήποτε τρόπο, τη φήμη της ΟΤΕ
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ή τρίτων. 4. Nα θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του δικτύου της ΟΤΕ
ΑΣΦΑΛΙΣΗ. 5. Nα εμποδίσουν οποιονδήποτε χρήστη να έχει πρόσβαση στον Ιστότοπο
ή να παρακάμπτουν τον έλεγχο της ταυτότητάς τους από την OTE ΑΣΦΑΛΙΣΗ. 6. Να
εγκαταστήσουν και να προωθήσουν, με οποιονδήποτε τρόπο, οποιουδήποτε είδους
αυτόκλητη ή μη εξουσιοδοτημένη διαφήμιση ή μη ζητηθέντα από τον λήπτη
ηλεκτρονικά μηνύματα (spam), αλυσιδωτές επιστολές, συστήματα πυραμίδων και
οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου, καθώς και να
εγκαταστήσουν και προωθήσουν διαφημίσεις χωρίς την έγγραφη συναίνεση της ΟΤΕ
ΑΣΦΑΛΙΣΗ. 7. Να εγκαταστήσουν, προωθήσουν ή/και διαθέσουν περιεχόμενο που
περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή
προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη
λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού ή να
εμποδίσουν άλλους χρήστες να χρησιμοποιούν τον Ιστότοπο. Να μην αποκαλύπτουν
πληροφορίες δικές τους ή τρίτων που περιέχουν προσωπικά δεδομένα των χρηστών
ή τρίτων είτε σε συνομιλίες σε πραγματικό χρόνο (chat, message boards) είτε κατά τη
χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας του Ιστότοπου που τυχόν παρέχει δυνατότητα
επικοινωνίας περισσοτέρων των δύο χρηστών. Να μη συλλέγουν ή αποθηκεύουν
προσωπικά δεδομένα σχετικά με άλλους χρήστες. Σε περίπτωση παράνομης ή
αντίθετης με τους παρόντες όρους χρήσης του Ιστότοπου οι χρήστες υποχρεούνται
να αποζημιώνουν την ΟΤΕ ΑΣΦΑΛΙΣΗ για κάθε τυχόν ζημία της από τη χρήση αυτή. Η
μη ενάσκηση από την ΟΤΕ ΑΣΦΑΛΙΣΗ των εκ των παρόντων όρων δικαιωμάτων της
δεν συνεπάγεται παραίτησή της από τα δικαιώματα αυτά.

3. Διαθεσιμότητα & Ασφάλεια του Δικτύου

Η ΟΤΕ ΑΣΦΑΛΙΣΗ δικαιούται να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα
το σύνολο ή τμήμα του Ιστότοπου, για λόγους συντήρησης ή αναβάθμισης ή για
οποιονδήποτε λόγο, με ή/και χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες και
καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για τη συντήρηση και τη διαθεσιμότητα του.
Ωστόσο δεν εγγυάται την αδιάλειπτη διαθεσιμότητά του, καθώς μπορεί να
επηρεάζεται από τον εξοπλισμό των χρηστών, άλλα δίκτυα επικοινωνιών, τον μεγάλο
αριθμό ατόμων που προσπαθούν να κάνουν χρήση του Ιστότοπου ταυτόχρονα ή από
άλλες αιτίες.
Οι χρήστες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι η ΟΤΕ ΑΣΦΑΛΙΣΗ δεν φέρει ευθύνη για
οποιαδήποτε τυχόν ζημία των χρηστών προερχομένη από τη χρήση του Ιστότοπου ή
την αδυναμία πρόσβασης των χρηστών σε αυτόν, την παύση του συνόλου ή
τμημάτων αυτού, την καθυστέρηση, μη παράδοση, διακοπή ή κακή ποιότητα λήψης
των υπηρεσιών του ή απώλειας του περιεχομένου τους, την ύπαρξη κάθε είδους
λαθών.
Αν και η ΟΤΕ ΑΣΦΑΛΙΣΗ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προστασίας του
Ιστότοπου από ψηφιακούς ιούς δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα προσβληθεί ποτέ
από ιούς (virus free). Συνεπώς κάθε χρήστης πρέπει να φροντίζει για τη δική του
προστασία (χρήση antivirus, virus scanner ή άλλων συστημάτων προστασίας) πριν τη
χρήση του Ιστότοπου ή την αποθήκευση πληροφοριών, λογισμικού ή περιεχομένου
αυτού στις τερματικές συσκευές του.

4. Προσωπικά Δεδομένα Για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων και της
Διατήρησης περιεχομένου του πελάτη

Ισχύει η «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ», όπως αυτή διατυπώνεται στο
Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Η ΟΤΕ ΑΣΦΑΛΙΣΗ δεν φέρει έναντι των χρηστών, ευθύνη για τυχόν διαρροή των
προσωπικών τους δεδομένων λόγω χρήσης εκ μέρους τους, μέσα από τις σελίδες του
Ιστότοπου, προϊόντων και υπηρεσιών τρίτων.

5. Cookies

Ο Ιστότοπος μπορεί να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών
χρησιμοποιώντας τεχνολογίες όπως cookies. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου
που αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη/ χρήστη και δεν λαμβάνουν
γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του.
Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη/ χρήστη όσον
αφορά στη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και σελίδων του Ιστότοπου,
για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι
χρήσιμες ή δημοφιλείς. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης τον τύπο
του φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης/ χρήστης, το είδος του
υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών
και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους. Ο χρήστης του Ιστότοπου μπορεί να ρυθμίσει
το πρόγραμμα του για πλοήγηση στο Διαδίκτυο (web browser) κατά τέτοιο τρόπο,
ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες,
είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε
περίπτωση που ο χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων δεν επιθυμεί
τη χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση
στις υπηρεσίες αυτές.

6. Εφαρμοσμένο δίκαιο – Δωσιδικία

Οι παρόντες όροι και κάθε τροποποίησή τους διέπονται από το Ελληνικό. Για κάθε
διαφορά που τυχόν προκύψει από την παρούσα σύμβαση αρμόδια ορίζονται τα καθ’
ύλη δικαστήρια των Αθηνών.

7. Επικοινωνία

Για κάθε διευκρίνιση σχετική με τον Ιστότοπο οι χρήστες μπορούν να απευθύνονται
στην ΟΤΕ ΑΣΦΑΛΙΣΗ (Καρόλου 2-6, 104 37 Αθήνα, 210 3248400, info@oteasfalisi.gr).

8. Cookies 

Ο Ιστότοπος μπορεί να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών χρησιμοποιώντας τεχνολογίες όπως cookies. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη/ χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη/ χρήστη όσον αφορά στη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και σελίδων του Ιστότοπου, για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης τον τύπο του φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης/ χρήστης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους. Ο χρήστης του Ιστότοπου μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα του για πλοήγηση στο Διαδίκτυο (web browser) κατά τέτοιο τρόπο, ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

Εγγραφείτε στο Newsletter μας

Επιλέξτε την ιδιότητά σας ( Ιδιώτης / Επιχείρηση ) και συμπληρώστε το email σας για να λαμβάνετε όλα τα ασφαλιστικά νέα και τις προτάσεις μας.