Πληροφοριακό Έντυπο υποχρεωτικό εκ του N. 4583/2018

Στοιχεία Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή

Ιδιότητα Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΟΤΕ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗΣ», (εφεξής «OTE ΑΣΦΑΛΙΣΗ»), παρέχει υπηρεσίες Ασφαλιστικού Πράκτορα, οι οποίες συνίστανται στην άσκηση της δραστηριότητας διανομής ασφαλιστικών προϊόντων στο όνομα και για λογαριασμό μιας ή περισσότερων ασφαλιστικών επιχειρήσεων, με τις οποίες η OTE ΑΣΦΑΛΙΣΗ συνεργάζεται.

Άσκηση Δραστηριότητας Διανομής Ασφαλιστικών Προϊόντων ως Ασφαλιστικός Πράκτορας (άρθρο 4 παράγραφοι 1 και 4 του N. 4583/2018)

Ασφάλιση Συμβατικών Κινδύνων X Υποχρέωση Παροχής Πληροφοριών
Ασφάλιση Μεγάλων Κινδύνων X Απαλλαγή από την υποχρέωση παροχής ̟πληροφοριών N. 4583/2018

Λοιπές Πληροφορίες

Α ) Η OTE ΑΣΦΑΛΙΣΗ δεν κατέχει οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση συμμετοχή σε ασφαλιστική επιχείρηση που να φθάνει ή να υπερβαίνει ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) των δικαιωμάτων ψήφου ή του κεφαλαίου της.

Β) Καμία ασφαλιστική επιχείρηση ή μητρική ασφαλιστικής επιχείρησης δεν κατέχει οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση συμμετοχή που να φθάνει ή να υπερβαίνει ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) των δικαιωμάτων ψήφου ή του κεφαλαίου της OTE ΑΣΦΑΛΙΣΗ.

Γ) Η OTE ΑΣΦΑΛΙΣΗ ασκεί την δραστηριότητα του ασφαλιστικού πράκτορα συνεργαζόμενη με περισσότερες της μίας ασφαλιστικές επιχειρήσεις. Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις με τις οποίες συνεργάζεται η OTE ΑΣΦΑΛΙΣΗ καθώς και τα ασφαλιστικά προϊόντα τους τα οποία η ΟΤΕ ΑΣΦΑΛΙΣΗ διανέμει, εμφανίζονται στην ιστοσελίδα της https://www.oteasfalisi.gr.

Δ) Η OTE ΑΣΦΑΛΙΣΗ παρέχει συμβουλή για τα προϊόντα ασφαλιστικών επιχειρήσεων τα οποία προωθεί προς διανομή στο πλαίσιο του Ν. 4583/2018.

Ε) Η OTE ΑΣΦΑΛΙΣΗ, υπό την ιδιότητά της ως ασφαλιστικός πράκτορας, ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό των συνεργαζομένων με αυτήν ασφαλιστικών επιχειρήσεων.

ΣΤ) Η OTE ΑΣΦΑΛΙΣΗ επιτρέπεται να προωθεί επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση με ανάληψη επενδυτικού κινδύνου από τον συναλλασσόμενο (unit-linked), μέσω συγκεκριμένων συνεργατών της που κατέχουν τα απαιτούμενα για τον σκοπό αυτό πιστοποιητικά επαγγελματικών γνώσεων και τα οποία θα πρέπει να επιδεικνύουν. Επιπλέον, είναι εφικτό να ελέγχεται και μέσω του συνδέσμου http://insuranceregistry.uhc.gr/Search. εάν ο συγκεκριμένος συνεργάτης της ΟΤΕ ΑΣΦΑΛΙΣΗ κατέχει την αναγκαία πιστοποίηση.

Ζ) Η OTE ΑΣΦΑΛΙΣΗ έχει εξουσιοδοτηθεί από ορισμένες συνεργαζόμενες με αυτήν ασφαλιστικές επιχειρήσεις, προκειμένου να εισπράττει ασφάλιστρα από τον πελάτη για λογαριασμό τους. Η διαδικασία πληρωμής γίνεται με κατάθεση από τον πελάτη του ποσού των ασφαλίστρων σε τραπεζικό λογαριασμό της ΟΤΕ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ή μέσω χρήσης POS της ΟΤΕ ΑΣΦΑΛΙΣΗ.

Η) Η OTE ΑΣΦΑΛΙΣΗ αμείβεται από τις συνεργαζόμενες με αυτήν ασφαλιστικές επιχειρήσεις βάσει προμήθειας που περιλαμβάνεται στο ασφάλιστρο.

Λοιπές Γνωστοποιήσεις στον Πελάτη

Σύμφωνα με το άρθρο 11 σε συνδυασμό με το άρθρο 28 παρ. 1, περ. δ του Ν. 4583/2018, προκειμένου για την εξωδικαστική επίλυση τυχόν διαφορών του με την OTE ΑΣΦΑΛΙΣΗ, ο πελάτης μπορεί να προσφεύγει στον Συνήγορο του Καταναλωτή, ο οποίος έχει συσταθεί με τον ν. 3297/2004 (Α΄ 259), ή σε άλλον φορέα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών, νόμιμα καταχωρισμένο στο Μητρώο της Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 18 της 70330οικ./30.6.2015 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Β΄ 1421). 3

Ασφαλισμένοι, αντισυμβαλλόμενοι, δικαιούχοι, ενώσεις καταναλωτών και κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει έγγραφη καταγγελία κατά της OTE ΑΣΦΑΛΙΣΗ στην Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (Δ.Ε.Ι.Α) της Τράπεζας της Ελλάδος για πράξεις ή παραλείψεις που συνιστούν παραβιάσεις της κείμενης νομοθεσίας σχετικά με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση ή αντιβαίνουν στα χρηστά ή συναλλακτικά ήθη ή προσκρούουν στη δημόσια τάξη και ιδιαίτερα για πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να καταλογιστούν σε ασφαλιστικό πράκτορα. Η ΔΕΙΑ δύναται να παραπέμψει την διαφορά στον Συνήγορο του Καταναλωτή (ν. 3297/2004).
Σε κάθε περίπτωση προωθείται η διαδικασία εξωδικαστικής επίλυσης των όποιων τυχόν διαφορών προκύψουν μεταξύ ασφαλισμένου και της OTE ΑΣΦΑΛΙΣΗ ως ασφαλιστικού πράκτορα ή/και της εκάστοτε συνεργαζόμενης με την OTE ΑΣΦΑΛΙΣΗ ασφαλιστικής επιχείρησης.

 

Ενημέρωση Σχετικά με την Πολιτική Διαχείρισης Αιτιάσεων της ΟΤΕ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Για την διαχείριση αιτιάσεων η OTE ΑΣΦΑΛΙΣΗ εφαρμόζει Πολιτική Διαχείρισης Αιτιάσεων, την οποία μπορείτε να βρείτε αναρτημένη στο site της https://www.oteasfalisi.gr Ως «αιτίαση» νοείται η έγγραφη δήλωση δυσαρέσκειας, που απευθύνεται σε ασφαλιστικό διαμεσολαβητή από πρόσωπο που γίνεται αποδέκτης των υπηρεσιών του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή. Στις αιτιάσεις δεν περιλαμβάνονται αναγγελίες απαιτήσεων ή αιτήσεις αποζημίωσης ούτε απλά αιτήματα που σχετίζονται με την εκτέλεση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου και την παροχή πληροφοριών ή διευκρινίσεων.

Η OTE ΑΣΦΑΛΙΣΗ υποχρεούται να απαντάει εγγράφως και αιτιολογημένα στον αιτιώμενο εντός προθεσμίας πενήντα (50) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αιτίασης. Τα κανάλια επικοινωνίας που διατίθενται για την υποβολή αιτιάσεων είναι τα εξής:

Ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή, υπόψη: Υπευθύνου Διαχείρισης Αιτιάσεων ΟΤΕ ΑΣΦΑΛΙΣΗ, Καρόλου 2-6, ΤΚ: 10437, Αθήνα. Σας ενημερώνουμε ότι η ενεργοποίηση του μηχανισμού εξέτασης αιτιάσεων δεν διακόπτει την παραγραφή των εννόμων αξιώσεών τους. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί μια αμοιβαίως αποδεκτή λύση μπορείτε να απευθυνθείτε εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών, για την εξωδικαστική επίλυση της αιτίασής του σε μια από τις παρακάτω αρμόδιες Αρχές (ή και περισσότερες της μιας), ήτοι: 1) στην Γενική Γραμματεία Καταναλωτή https://www.efpolis.gr/ 2) στον Συνήγορο του Καταναλωτή https://www.synigoroskatanaloti.gr/ 3) στην Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος https://www.bankofgreece.gr/.