Διαχείριση Εταιρικών Κινδύνων

Σύστημα Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων

Η Εταιρεία έχει αναπτύξει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων,  το οποίο υποστηρίζει τη Διοίκηση στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων με τον εντοπισμό, την αξιολόγηση, την επικοινωνία και την αντιμετώπιση των εταιρικών κινδύνων.
Στο πλαίσιο αυτό, το Σύστημα Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων καθορίζει τη στρατηγική για την παρακολούθηση, ανταπόκριση και διαχείριση των εταιρικών κινδύνων, έτσι ώστε να:

  • Διασφαλίζεται ότι οι υφιστάμενοι εταιρικοί κίνδυνοι συστηματικά εντοπίζονται, αναλύονται και αξιολογούνται και, οι πληροφορίες που σχετίζονται με τους κινδύνους και τις αντίστοιχες ευκαιρίες, κοινοποιούνται εγκαίρως στα αρμόδια όργανα λήψης αποφάσεων.
  • Καταγράφεται η ανταπόκριση της Εταιρείας στους αναγνωρισμένους κινδύνους και αξιολογούνται εναλλακτικές επιλογές (όπως μεταφορά των κινδύνων σε τρίτους φορείς, π.χ. ασφαλιστικές εταιρείες).
  • Καθιερώνονται κατώτατα όρια ανοχής (thresholds) για κάθε επίπεδο αξιολόγησης κινδύνων. Σε περίπτωση υπέρβασης των ορίων αυτών, πραγματοποιούνται σχετικές αναφορές.

Μεθοδολογία

Το Σύστημα Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων βασίζεται στο πρότυπο COSO ERM, καθώς και στο πρότυπο διαχείρισης κινδύνων ΕΛΟΤ ISO 31000:2009 «Διαχείριση της Διακινδύνευσης – Αρχές και Κατευθυντήριες Οδηγίες», με κύριο στόχο τη διαφύλαξη της ομαλής επιχειρησιακής λειτουργίας και της μελλοντικής επιχειρηματικής επιτυχίας της Εταιρείας.
Η Αξιολόγηση Κινδύνων (Risk Assessment) αποτελεί μία δομημένη διεργασία όσον αφορά την αναγνώριση, ανάλυση, αποτίμηση και την αντιμετώπιση των επιχειρηματικών κινδύνων, με στόχο τη λήψη βέλτιστων αποφάσεων από τα αρμόδια όργανα της Εταιρείας για τη διαχείριση και αντιμετώπισή τους και την παρακολούθηση υλοποίησης των σχετικών μέτρων.
Τα αποτελέσματα της Αξιολόγησης Κινδύνων περιλαμβάνονται στο Μητρώο Εταιρικών Κινδύνων της Εταιρείας, με σκοπό την συστηματική ανάλυση και παρακολούθηση των εταιρικών κινδύνων, διευκολύνοντας και υποστηρίζοντας την εφαρμογή αποτελεσματικών πρακτικών διαχείρισης κινδύνων.

Λειτουργία του Συστήματος

Για την υλοποίηση του Συστήματος, έχει ορισθεί Υπεύθυνος Διαχείρισης Κινδύνων. Τα καθήκοντά του περιλαμβάνουν την αναφορά και παρακολούθηση των κινδύνων της Εταιρείας, τηρώντας τη μεθοδολογία Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων.
Πολιτικές Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων
Στο πλαίσιο εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων, ισχύει η “Πολιτική Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων και Ασφάλισης”. Η πολιτική αυτή περιγράφει τις τρέχουσες απαιτήσεις διαχείρισης εταιρικών κινδύνων και ασφάλισης και τις σχετικές αρμοδιότητες.