Πολιτικές Κανονιστικής Συμμόρφωσης

Στο πλαίσιο της εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης Κανονιστικής Συμμόρφωσης, ισχύουν οι κάτωθι Πολιτικές και Κώδικες:

Ο Κώδικας Δεοντολογίας αποτελεί το πλαίσιο-οδηγό της συμπεριφοράς όλων των εργαζομένων στον Όμιλο ΟΤΕ. Ειδικότερα, ο Κώδικας επιβεβαιώνει την πάγια δέσμευσή μας για συμμόρφωση τόσο με τη νομοθεσία και τους κανονισμούς που διέπουν τη λειτουργία των εταιρειών του Ομίλου ΟΤΕ, όσο και με τις απαιτήσεις που αφορούν στην ηθική συμπεριφορά. Σε συνδυασμό με τις Βασικές Αρχές Εταιρικής Συμπεριφοράς, στηρίζει την επιτυχία του Ομίλου μας

Πολιτική περί Αποφυγής της Διαφθοράς και άλλων Συγκρούσεων Συμφερόντων Ομίλου ΟΤΕ

Ο εν λόγω Κώδικας καθορίζει το πλαίσιο συμπεριφοράς των Ανώτερων Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών, προκειμένου να προαχθεί η τιμιότητα, η ακεραιότητα, η διαφάνεια και η ηθική συμπεριφορά των στελεχών κατά την εκτέλεση διοικητικών ευθυνών τους

Η Πολιτική αυτή προωθεί τις έννοιες της Διαφορετικότητας, της Ισότητας και της Συμπερίληψης στο χώρο εργασίας (ΔΙ&Σ).

Η παρούσα Πολιτική περιγράφει το πλαίσιο διαχείρισης οποιωνδήποτε μορφών βίας και παρενόχλησης στο εργασιακό περιβάλλον σύμφωνα με τον Ν. 4808/2021 για την Προστασία της Εργασίας

Πολιτική Διαχείρισης Αναφορών και Απαγόρευσης Αντιποίνων

Η Πολιτική Διαχείρισης Αναφορών και Απαγόρευσης Αντιποίνων καθορίζει το πλαίσιο για την υιοθέτηση συστήματος αναφορών στις εταιρείες του Ομίλου ΟΤΕ σχετικά με παραβιάσεις των εταιρικών πολιτικών και διαδικασιών, των κανονισμών και της ισχύουσας νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων των παραβιάσεων του ενωσιακού δικαίου, περιγράφει τη διαδικασία αναφορικά με την υποβολή, παραλαβή και παρακολούθηση των αναφορών και παρέχει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο προστασίας των προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις σχετικά με τα ως άνω θέματα.

Δεσμευτικοί Κανόνες Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Οι Κανόνες αυτοί περιέχουν τις βασικές προϋποθέσεις για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων τόσο των συνδρομητών όσο και των εργαζομένων του Ομίλου ΟΤΕ σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και διασφαλίζουν το υψηλό επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Πολιτική περί Μη Κατάχρησης Προνομιακών Πληροφοριών

Η Πολιτική περί Μη Κατάχρησης Προνομιακών Πληροφοριών περιγράφει τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις των εργαζομένων αναφορικά με τις πληροφορίες που θεωρούνται προνομιακές.

Πολιτική Ομίλου ΟΤΕ για τη Συμμόρφωση με το Δίκαιο του Ελεύθερου Ανταγωνισμού

Η Πολιτική περιγράφει το πλαίσιο λειτουργίας του Ομίλου ΟΤΕ και των εργαζομένων του ως προς το δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού. Θέτει τις σχετικές κατευθυντήριες για τους εργαζόμενους που εμπλέκονται σε συζητήσεις ή διαπραγματεύσεις με ανταγωνιστές, προμηθευτές ή πελάτες, οι οποίες μπορούν δυνητικά να περιορίσουν την ελευθερία ανταγωνιστικής δράσης του Ομίλου ΟΤΕ, των αντισυμβαλλομένων του ή τρίτων εταιρειών.

Πολιτική περί Δωρεών Ομίλου ΟΤΕ

Στην Πολιτική αυτή περιγράφονται οι συγκεκριμένες και διαφανείς διαδικασίες που εφαρμόζονται υποχρεωτικά από τις εταιρείες του Ομίλου ΟΤΕ κατά την αξιολόγηση και υλοποίηση των δωρεών, βάσει των τομέων δράσης που ορίζει η στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Πολιτική περί Χορηγιών Ομίλου ΟΤΕ

Η Πολιτική περί Χορηγιών περιγράφει τον τρόπο χειρισμού θεμάτων που άπτονται των χορηγιών, καθορίζοντας σαφή κριτήρια για την εφαρμογή της διαδικασίας που θα πρέπει να ακολουθείται στις εταιρείες του Ομίλου ΟΤΕ για την πραγματοποίηση χορηγιών. Στόχο έχει την ενίσχυση της διαφάνειας αναφορικά με την αποτελεσματική χρήση των πόρων που διατίθενται για χορηγίες.

Πολιτική περί Αποδοχής & Προσφοράς Ωφελημάτων Ομίλου ΟΤΕ

Η Πολιτική περί Αποδοχής και Προσφοράς Ωφελημάτων περιγράφει τους κανόνες και τους κανονισμούς που διέπουν την αποδοχή και προσφορά ωφελημάτων στις επιχειρηματικές συναλλαγές.

Πολιτική Εξακρίβωσης Οικονομικής Απάτης Ομίλου ΟΤΕ

Η Πολιτική Εξακρίβωσης Οικονομικής Απάτης περιγράφει τους κανόνες και τις βασικές κατευθυντήριες αρχές αναφορικά με περιστατικά απάτης που τυχόν λαμβάνουν χώρα σε εταιρίες του Ομίλου ΟΤΕ και θέτει τα αναγκαία μέτρα για την πρόληψη τέτοιων περιστατικών.

Πολιτική Διοργάνωσης Εταιρικών Εκδηλώσεων Ομίλου ΟΤΕ

Η Πολιτική Διοργάνωσης Εταιρικών Εκδηλώσεων περιγράφει τους βασικούς όρους, τις αρχές και τους κανόνες δεοντολογίας που πρέπει να τηρούνται κατά το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση των εκδηλώσεων.

Πολιτική για την Αποτροπή Σεξουαλικής Παρενόχλησης εντός του Ομίλου ΟΤΕ

Η εν λόγω Πολιτική στοχεύει στην αποτροπή του φαινομένου της σεξουαλικής παρενόχλησης, στην ευαισθητοποίηση των στελεχών και εργαζομένων σε σχέση με το ζήτημα αυτό και στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης τους σχετικά με την υποστήριξη που θα λάβουν από τον εργοδότη τους σε αυτήν την περίπτωση

Η Πολιτική αυτή καθορίζει τα βασικά στοιχεία που διέπουν και χαρακτηρίζουν τις εργασιακές σχέσεις μέσα στον Όμιλο ΟΤΕ. Περιγράφει τι πρεσβεύουμε σε σχέση με τους εργαζομένους σε όλες τις χώρες όπου δραστηριοποιούμαστε.

Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης Ομίλου ΟΤΕ

Η Πολιτική του Ομίλου ΟΤΕ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη καθορίζει το πλαίσιο διαχείρισης θεμάτων ΒΑ/ ESG του ΟΤΕ και των συνδεδεμένων εταιρειών, λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες και τις προβλεπόμενες μελλοντικά, οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές συνθήκες, προτεραιότητες και προκλήσεις

Με βάση τις αξίες της Εταιρείας όσον αφορά την επιχειρηματική ηθική, τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές δεσμεύσεις, η Εταιρεία απαιτεί την τήρηση, από την πλευρά του Προμηθευτή, των Αρχών που αναφέρονται στον Κώδικα, και οι οποίες επισυνάπτονται στη σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και του Προμηθευτή. Ο Προμηθευτής οφείλει να εφαρμόζει τις Αρχές αυτές σε ολόκληρη την αλυσίδα προμήθειας.

Πολιτική Σύναψης Συναλλαγών με Συνδεδεμένα Μέρη

Η παρούσα Πολιτική περιγράφει τον τρόπο χειρισμού θεμάτων που άπτονται των συναλλαγών της Εταιρείας με Συνδεδεμένα Μέρη, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

Οι Βασικές Αρχές Ψηφιακής Ηθικής στην Τεχνητή Νοημοσύνη Ομίλου ΟΤΕ, ορίζουν τους κανόνες που χρειαζόμαστε για την εργασία των εμπλεκόμενων στην σχεδίαση και την υλοποίηση της και για τη συνεργασία μας με προμηθευτές και συνεργάτες. Παρέχουν επίσης νομική ασφάλεια όσον αφορά τον χειρισμό προϊόντων και υπηρεσιών τεχνητής νοημοσύνης. Kάθε μία από τις αρχές, αποτελεί δήλωση και υπόσχεση: για ανάληψη ευθύνης, για διαφάνεια, για προστασία του απορρήτου δεδομένων, για ασφάλεια και για την προστασία των καταναλωτών.