Περιστατικά Παραβατικής Συμπεριφοράς

Μπορείτε να αναφέρετε τα περιστατικά  σχετικά με σοβαρή παραβίαση των πολιτικών και διαδικασιών της Εταιρείας και της ισχύουσας νομοθεσίας (π.χ. διαφθορά, κατάχρηση, κλοπή, ξέπλυμα χρήματος, παραποίηση των οικονομικών αναφορών, μη συμμόρφωση με τον Κώδικα Δεοντολογίας ή/και τις Πολιτικές του Ομίλου ΟΤΕ, ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και οτιδήποτε θα μπορούσε να βλάψει τη φήμη της Εταιρείας ή οποιαδήποτε προσπάθεια συγκάλυψης των ανωτέρω) χρησιμοποιώντας τα κατωτέρω κανάλια επικοινωνίας:

 • Ηλεκτρονική Φόρμα της Κανονιστικής Συμμόρφωσης
 • E-mail: whistleblowing@oteasfalisi.gr
 • Τηλ.: 210 32 48 400  (24/7/365)
 • Fax: 210 32 49 410
 • Ταχυδρομικά υπόψη:
  OTE A.E. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗΣ
  Υπόψη Υπεύθυνου Κανονιστικής Συμμόρφωσης OTE ΑΣΦΑΛΙΣΗ
  Καρόλου 2 – 6,
  ΤΚ: 104 37, Αθήνα
 • E-mail: humanrights@ote.gr
  Για ζητήματα που άπτονται του Κώδικα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Κοινωνικών Αρχών.

 

Παρακαλούμε να μη χρησιμοποιείτε τα εν λόγω κανάλια επικοινωνίας για θέματα σχετικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της Εταιρείας. Τα θέματα αυτά πρέπει να υποβάλλονται αποκλειστικά στη φόρμα υποβολής αιτιάσεων/παραπόνων.

Επίσης, παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι δεν παραβιάζετε οποιαδήποτε διάταξη της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων, όταν χρησιμοποιείτε τα ανωτέρω κανάλια επικοινωνίας για την υποβολή της αναφοράς σας.

Η Εταιρεία δεν επιτρέπει οποιαδήποτε πράξη αντιποίνων από τη Διοίκηση ή άλλα όργανα της Εταιρείας, άμεσα ή έμμεσα, κατά οποιουδήποτε προσώπου, με την προϋπόθεση ότι το τελευταίο, με καλή πίστη, προβαίνει σε αναφορά που δεν πρέπει να εμπεριέχει ανακρίβειες ή αναληθή στοιχεία σχετικά με παραβιάσεις των πολιτικών ή της νομοθεσίας.

Επισημαίνουμε ότι όλες τις  υποθέσεις τις διαχειρίζονται με εχεμύθεια οι αρμόδιοι εργαζόμενοι, που έχουν λάβει ειδικές εκπαιδεύσεις.

Σε περίπτωση που το περιστατικό που αναφέρετε σχετίζεται με συγκεκριμένα πρόσωπα, αυτά δικαιούνται, στο πλαίσιο άσκησης των δικαιωμάτων πρόσβασης, ενημέρωσης και αντίρρησης σύμφωνα με τα άρθρα 11-13 του Ν. 2472/1997 όπως ισχύει, να λάβουν γνώση της  αναφοράς σας και των σχετικών στοιχείων.

Ο Όμιλος ΟΤΕ έχει καθιερώσει σαφείς κανόνες και Πολιτικές που ορίζουν τι επιτρέπεται και ποιά περιστατικά συνιστούν παραβατική συμπεριφορά. Τα περιστατικά αυτά επιφέρουν συνέπειες στους παραβάτες και επιβάλλονται συγκεκριμένες κυρώσεις και ποινές.