Αποζημιώσεις Ομαδικού Metlife – Υπαλλήλων Ομίλου

Ηλεκτρονική Διαδικασία αποστολής Δικαιολογητικών Αποζημίωσης

  • Για τους ασφαλισμένους που κάνουν ήδη χρήση της πλατφόρμας e-claims δεν υπάρχει κάποια διαφοροποίηση.
  • Όσοι ασφαλισμένοι δεν κάνουν χρήση της πλατφόρμας e-claims, θα αποστέλλουν τα δικαιολογητικά τους στο email: GroupClaimsInfo@metlife.gr  με αναγραφή στο θέμα του email του αριθμού του συμβολαίου τους.
  • Όσοι επιθυμούν, την ενεργοποίηση και χρήση της πλατφόρμας e-claims καθώς και για τυχόν απορίες απ’ αυτής, θα πρέπει να επικοινωνήσουν ηλεκτρονικά στο Help.Desk@metlife.gr
  • Σε κάθε περίπτωση, τα πρωτότυπα δικαιολογητικά θα πρέπει να τηρούνται στο αρχείο σας για αποστολή σε μεταγενέστερο χρόνο, εφόσον ζητηθούν.

 

Εντύπο Αποζημίωσης MetLife

Ισχύουσες προϋποθέσεις
  • Όσοι από τους ασφαλισμένους υπαλλήλους ή τα καλυπτόμενα μέλη αυτών (άνω των 15 ετών), έχουν τη δυνατότητα  εκτύπωσης, υπογραφής και ηλεκτρονικής αποστολής του συμπληρωμένου Εντύπου Αποζημίωσης MetLife θα μπορούν να στέλνουν το έντυπο μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ώστε να προχωρήσει η διεκπεραίωση του αιτήματος.
  • Όσα από τα καλυπτόμενα μέλη (άνω των 15 ετών) των ασφαλισμένων υπαλλήλων δεν έχουν τη δυνατότητα εκτύπωσης και υπογραφής του Εντύπου Αποζημίωσης MetLife, το έντυπο μπορεί να συμπληρώνεται ηλεκτρονικά και μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, να υποβάλλονται από το email του ασφαλισμένου υπαλλήλου, δίνοντας παράλληλα τη σχετική συγκατάθεση του ασθενούς (ισχύει στην περίπτωση που πρόκειται για καλυπτόμενο μέλος άνω των 15 ετών), μέσω του παρακάτω συνοδευτικού κειμένου το οποίο δεν μπορεί να τροποποιηθεί :
    Λεκτικό Συγκατάθεσης MetLife  : «Δια του παρόντος ο/η……………………….., επιβεβαιώνω αφενός μεν   ότι αιτούμαι την υποβολή προς τη MetLife του επισυναπτόμενου εντύπου αποζημίωσης αφετέρου δε την ορθότητα των στοιχείων μου, που αναφέρονται σε αυτό. Σύμφωνα με όσα μου γνωστοποιήθηκαν στο επισυναπτόμενο έντυπο, παρέχω τη συγκατάθεσή μου, ώστε η MetLife Α.Ε.Α.Ζ. να επεξεργαστεί τα Προσωπικά Δεδομένα μου Ειδικών Κατηγοριών, καθώς επίσης και τα Προσωπικά Δεδομένα Ειδικών Κατηγοριών τυχόν καλυπτόμενων τέκνων μου. Υπό την ιδιότητά μου ως κυρίως ασφαλισμένος, δηλώνω υπεύθυνα δια του παρόντος, ότι εφόσον υπάρχουν προστατευόμενα καλυπτόμενα μέλη, τα ενήλικα εξ αυτών, με έχουν εξουσιοδοτήσει να υποβάλλω αιτήματα αποζημίωσης για λογαριασμό τους, καθώς και να συνυποβάλλω το σύνολο των παραστατικών και δικαιολογητικών που υποστηρίζουν το αίτημα αυτό. Αναγνωρίζω δε, ότι τα πρωτότυπα φορολογικά παραστατικά σε έντυπη μορφή (αποδείξεις υπηρεσιών, αγαθών), για τα οποία αιτούμαι αποζημίωσης, ανήκουν στην κυριότητα της MetLife και ότι δε δύναμαι να τα χρησιμοποιήσω για οποιαδήποτε φορολογική ή/ και άλλη νόμιμη χρήση, πέραν του γεγονότος αποζημίωσης, για το οποίο υποβάλλω το αίτημα αποζημίωσης στη MetLife, ενώ παράλληλα αναλαμβάνω την υποχρέωση να τα προσκομίσω, εφόσον ζητηθούν από τη MetLife».

Eφόσον επιθυμείτε έλεγχο των εγγράφων σας για την ορθότητα και πληρότητά τους από την ΟΤΕ ΑΣΦΑΛΙΣΗ, πριν την αποστολή τους στις ασφαλιστικές εταιρείες, παρακαλούμε να τα αποστέλλετε ηλεκτρονικά στα emails των συνεργατών μας με κοινοποίηση στο omadika@oteasfalisi.gr ή απευθείας και μόνο στο omadika@oteasfalisi.gr

Οι αιτήσεις μεταβολών (εγγραφή, διαγραφή από το Ομαδικό κ.α.) και τα απαραίτητα δικαιολογητικά αυτών,  θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στα emails των συναδέλφων μας που έχουν οριστεί υπεύθυνοι από το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού.

Η έντυπη αποστολή των πρωτότυπων αιτήσεων μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη MetLife θα πρέπει να γίνεται απευθείας στα γραφεία της εταιρείας: 

Προς : Metlife Γράμμου 72 – Μαρούσι Τ.Κ. 15124 – Τμήμα Ομαδικών Ασφαλίσεων και υπ’ όψη Κας Ελένη Χαϊκάλη, με την ένδειξη «Η παρούσα αίτηση έχει αποσταλεί ηλεκτρονικά στο Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού της εταιρείας μου στις …/…/2021»

Η ηλεκτρονική αποστολή της Αίτησης Εγγραφής MetLife και των απαιτούμενων δικαιολογητικών θα πρέπει συνοδεύεται από το κάτωθι κείμενο το οποίο δεν μπορεί να τροποποιηθεί  : 

Συγκατάθεσης Ασφαλισμένων Μελών | MetLife: «Δια του παρόντος ο/η……………………….., δηλώνω ότι σύμφωνα με όσα μου γνωστοποιήθηκαν στο επισυναπτόμενο έντυπο παρέχω τη συγκατάθεσή μου, ώστε η MetLife Α.Ε.Α.Ζ. να επεξεργαστεί τα Προσωπικά Δεδομένα μου Ειδικών Κατηγοριών, καθώς επίσης και τα Προσωπικά Δεδομένα Ειδικών Κατηγοριών τυχόν καλυπτόμενων μελών (σύζυγος ή και τέκνα μου), τα οποία με έχουν εξουσιοδοτήσει δια τον σκοπό αυτόν, υπό την ιδιότητά μου ως κυρίως ασφαλισμένος».

Αίτηση Εγγραφής MetLife

Σε κάθε περίπτωση, οι πρωτότυπες αιτήσεις μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να τηρούνται στο αρχείο σας για αποστολή σε μεταγενέστερο χρόνο.

Αποστέλλετε:

1.Tην απόδειξη μαζί με το παραπεμπτικό  και τη συνταγογράφηση των φαρμάκων ή των εξετάσεων, έγγραφο το οποίο μπορείτε να κάνετε download από την εφαρμογή MyHealth ή μπορείτε να ζητήσετε να σας το εκτυπώσουν στα διαγνωστικά κέντρα ή φαρμακεία, αφού έχουν εκτελέσει πρώτα τη συνταγή.

Σημείωση: Η εφαρμογή MyHealth αποτελεί νέα υπηρεσία της Ελληνικής Κυβέρνησης, απαιτεί την εγγραφή στην Άυλη Συνταγογράφηση και παρέχει ηλεκτρονική εξυπηρέτηση στα θέματα υγείας των πολιτών. Μέσω της εφαρμογής είναι διαθέσιμα όλα τα παραπεμπτικά και οι συνταγές που του έχουν συνταγογραφηθεί.

ή

2.Tην απόδειξη μαζί με το παραπεμπτικό και συμπληρωματική γνωμάτευση από τον θεράποντα ιατρό, στην οποία θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα ανάλογα στοιχεία (ημ/νία, φύση πάθησης, ονοματεπώνυμο ιατρού, ειδικότητα κ.λπ.).

Εγγραφείτε στο Newsletter για Ιδιώτες

Συμπληρώστε τα email σας και θα λαμβάνετε όλα τα ασφαλιστικά νέα και τις προτάσεις μας.