Μήνυμα Προέδρου

Ο Όμιλος OTE έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει στο σύνολο των λειτουργιών του και στις σχέσεις του με τρίτους τις αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου του Ο.Η.Ε. για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα πρότυπα εργασίας, το περιβάλλον και την καταπολέμηση της διαφθοράς.

Στο πλαίσιο αυτό, έχουμε καθιερώσει το Σύστημα Κανονιστικής Συμμόρφωσης, βάσει του οποίου αναπτύχθηκε το Πρόγραμμα Κανονιστικής Συμμόρφωσης. Το Πρόγραμμα προάγει την ηθική συμπεριφορά και την ακεραιότητα σε όλα τα επίπεδα μέσα στον Όμιλο, μέσα από την υιοθέτηση μηχανισμών ελέγχου και διεθνών καλών πρακτικών.

Η αποτελεσματική εφαρμογή του Συστήματος Κανονιστικής Συμμόρφωσης διασφαλίζει τη διατήρηση της καλής εικόνας και φήμης των εταιρειών του Ομίλου, συμβάλλοντας στην εδραίωση της ισχυρής τους θέσης στην αγορά και ενισχύοντας τις σχέσεις εμπιστοσύνης και διαφάνειας με τους πελάτες, τους προμηθευτές και συνεργάτες, τους εργαζομένους και τους μετόχους.

Ως μέλη του Ομίλου ΟΤΕ, η ηθική συμπεριφορά, η ακεραιότητα και η καταπολέμηση της διαφθοράς είναι υπόθεση και ευθύνη όλων μας.

Μιχάλης Τσαμάζ

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Άρης Δημητριάδης

Executive Director Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων & Ασφάλισης Ομίλου ΟΤΕ