Κανονιστική Συμμόρφωση

Σύστημα Διαχείρισης Κανονιστικής Συμμόρφωσης

Η συμμόρφωση με τη νομοθεσία, τον Κώδικα Δεοντολογίας Ομίλου ΟΤΕ και τις εσωτερικές πολιτικές είναι πολύ σημαντική για μας.

Η διασφάλιση της Κανονιστικής Συμμόρφωσης αποτελεί προτεραιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Η Κανονιστική Συμμόρφωση αντιπροσωπεύει μια ξεκάθαρη δέσμευση στις αρχές της ακεραιότητας, της διαφάνειας, της δικαιοσύνης, του επαγγελματισμού, του ομαδικού πνεύματος και του σεβασμού στους κανόνες, αρχές οι οποίες είναι απαραίτητο να διέπουν τη λειτουργία της Εταιρείας.

Για τον σκοπό αυτό, η Διοίκηση έχει καθιερώσει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Κανονιστικής Συμμόρφωσης (το Σύστημα), το οποίο αφορά στη συμμόρφωση όλων (εργαζομένων και διοίκησης) με την ισχύουσα νομοθεσία, με τον Κώδικα Δεοντολογίας και με τις εσωτερικές πολιτικές, με σκοπό την αποφυγή κινδύνων και άλλων νομικών συνεπειών για την Εταιρεία και τους εργαζόμενους. Με τον τρόπο αυτό, όλοι ωφελούνται: η ίδια η Εταιρεία, οι εργαζόμενοι, οι πελάτες, οι προμηθευτές και οι μέτοχοι.  

Η αποτελεσματικότητα του Συστήματος βασίζεται στη δέσμευση και στην υποστήριξη Διοίκησης και Εργαζομένων.

Κύριοι άξονες του Συστήματος Διαχείρισης Κανονιστικής Συμμόρφωσης

H πρόληψη της παραβατικής συμπεριφοράς και, παράλληλα, η τήρηση των πολιτικών που προβλέπονται στο εν λόγω Σύστημα. Με τον τρόπο αυτό, προστατεύεται τόσο η Εταιρεία όσο και οι εργαζόμενοι από νομικές συνέπειες λόγω παραβατικής συμπεριφοράς, ενώ μειώνεται η πιθανότητα εμφάνισης κινδύνων σχετικών με τη φήμη και τη δημόσια εικόνα της Εταιρείας. Η πρόληψη επιτυγχάνεται ιδίως με:

  • την εκπαίδευση των εργαζομένων για τους κινδύνους που ενέχει τυχόν παράβαση βασικών κανόνων, όπως αυτών περί διαφθοράς, απάτης, κακής χρήσης προσωπικών δεδομένων, αλλοίωσης των οικονομικών καταστάσεων, διαρροής εμπιστευτικών επαγγελματικών πληροφοριών, κ.λπ.
  • τα κανάλια επικοινωνίας με τους εργαζόμενους που έχουν αναπτυχθεί, προκειμένου αυτοί να θέτουν ερωτήματα σχετικά με την εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας και των πολιτικών, σε περίπτωση που δεν είναι βέβαιοι για τον  τρόπο χειρισμού ζητημάτων που προκύπτουν κατά την καθημερινή εργασία τους.
  • Ο εντοπισμός περιστατικών παραβατικής συμπεριφοράς και η ανταπόκριση σε αυτά. Με σκοπό να υπάρχει η δυνατότητα αναφοράς τυχόν περιστατικών παραβίασης των πολιτικών, των κανονισμών και της ισχύουσας νομοθεσίας, η εταιρεία καθιέρωσε τα σχετικά κανάλια επικοινωνίας.

Λειτουργία του Συστήματος

Η υπηρεσιακή λειτουργία που είναι υπεύθυνη για το σχεδιασμό και την υλοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Κανονιστικής Συμμόρφωσης, υπάγεται απ’ ευθείας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
Επιπρόσθετα, έχει συσταθεί Επιτροπή Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Εταιρικών Κινδύνων & Εταιρικής Διακυβέρνησης Ομίλου ΟΤΕ, με κύρια αποστολή της την υποστήριξη, τον έλεγχο και την παρακολούθηση της εφαρμογής των Συστημάτων Διαχείρισης Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Εταιρικών Κινδύνων , Εταιρικής Διακυβέρνησης καθώς και ζητημάτων ανθρωπίνων δικαιωμάτων του Ομίλου.