ΚΑΡΟΛΟΥ 2 - 6

Αθήνα, ΤΚ 10437

+30 210 3248 400

Εξυπηρέτηση πελατών

info@oteasfalisi.gr

Επικοινωνήστε μαζί μας

Οικονομικά στοιχεία

Οικονομικό έτος 2021

Αναλυτικά (PDF)

Οικονομικό έτος 2020

Αναλυτικά (PDF)

Οικονομικό έτος 2019

Αναλυτικά (PDF)

Οικονομικό έτος 2018

Αναλυτικά (PDF)

Οικονομικό έτος 2017

Αναλυτικά (PDF)

Οικονομικό έτος 2016

Αναλυτικά (PDF)

Οικονομικό έτος 2015

-Οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας «ΟΤΕ-Ανώνυμη Eταιρεία Ασφαλιστικής Πρακτόρευσης» της 31ης Δεκεμβρίου 2015 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) -Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Αναλυτικά (PDF) -Συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες εταιρείας «ΟΤΕ-Ανώνυμη Eταιρεία Ασφαλιστικής Πρακτόρευσης» της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2015 Αναλυτικά (PDF)

Οικονομικό έτος 2014

-Οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας «ΟΤΕ-Ανώνυμη Eταιρεία Ασφαλιστικής Πρακτόρευσης» της 31ης Δεκεμβρίου 2014 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) -Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Αναλυτικά (PDF) -Συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες εταιρείας «ΟΤΕ-Ανώνυμη Eταιρεία Ασφαλιστικής Πρακτόρευσης» της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2014 Αναλυτικά (PDF)

Οικονομικό έτος 2013

Οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας «ΟΤΕ-Ανώνυμη Eταιρεία Ασφαλιστικής Πρακτόρευσης» της 31ης Δεκεμβρίου 2013 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) Αναλυτικά (PDF) Συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες εταιρείας «ΟΤΕ-Ανώνυμη Eταιρεία Ασφαλιστικής Πρακτόρευσης» της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013 Αναλυτικά (PDF) Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Αναλυτικά (PDF)